Kế Toán Tổng Hợp

+ Thực hiện các công việc liên quan chuyên ngành kế toán + Giám sát chi tiết công nợ của khách hàng, dự án. + Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc + Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp qua buổi phỏng vấn

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp …

Kế Toán Tổng Hợp Tphcm

– Thực hiện các nghiệp vụ của Kế toán. – Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo quy định Công ty. – Các công việc khác theo yêu cầu Công ty.

Kế toán tổng hợp

– Đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán. – Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ trong hoạt động Tài chính theo đúng quy định, quy chế công ty. – Triển khai và quản lý việc sử dụng, …

Kế Toán Trưởng

– Tổ chức và điều hành Phòng Kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả. – Chịu trách nhiệm trong hoạt động quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài. – Thực hiện các công việc liên …

Kế toán tổng hợp

– Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ – báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT – Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ – Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn – …

Kế toán tổng hợp

– Triển khai và quản lý việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty. – Báo cáo cuối tháng bao gồm đối chiếu tài khoản vào cuối tháng . – Thực thi các khoản thanh toán cho nhà cung cấp , nhân viên … – Thực thi thuế TNCN …

Kế Toán Tổng Hợp

– Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ và định mức sản phẩm – Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn. – Tính toán số liệu – Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển – Theo dõi, kiểm tra lập bảng kê hóa …

Kế Toán Tổng Hợp

– Tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ. – Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… theo quy định. – Lập BCTC năm, báo cáo thuế …

Kế toán tổng hợp

– Kiểm tra đơn hàng và thanh toán tiền hàng cho NCC – Đối chiếu và thanh toán công nợ NCC – Đối chiếu thu ngân tiền mặt và chuyển khoản hàng ngày – Thu chi và lập các phiếu thu chi phát sinh, các khoản tạm ứng nội bộ – Tổng hợp chấm công …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959