KẾ TOÁN TỔNG HỢP & THUẾ

*Công việc chính: – Kế toán tổng hợp + Điều phối các hoạt động kế toán + Thu thập, xử lý thông tin, chứng từ,… + Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ – Kế toán thuế + Hàng ngày, tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh để theo dõi và …

KẾ TOÁN THUẾ

– Cân đối, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra; – Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của Công ty và phân loại theo thuế suất; – Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của Công ty …

KẾ TOÁN THUẾ

– Viết hóa đơn, hạch toán vào phần mềm – Theo dõi hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn, hợp đồng – Làm báo cáo sử dụng hóa đơn – Làm báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính năm

TUYỂN (NAM) KẾ TOÁN THUẾ

– Hàng tháng tính toán tiền lương cho các nhân viên bằng excel – Nhập liệu các chứng từ đầu vào, làm báo cáo Quý, báo cáo Tài chính năm của kế toán – Lập sổ sách hồ sơ chứng từ kế toán – Các công việc khác khi phỏng vấn sẽ trao đổi trực …

Kế toán thuế xây dựng hoàn thiện

– Thực hiện các công việc chuyên môn kế toán. – Tiếp nhận chứng từ kế toán, kiểm tra, rà soát tính hợp lệ của chứng từ kế toán. – Thực hiện vào phần mềm kế toán. – Kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận. – Làm báo cáo thuế và nộp các báo …

Kế toán thuế.

– Lập đầy đủ và gửi đúng hạn: Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm, Báo cáo tài chính năm theo quy định của cơ quan thuế, thống kê – Kiểm tra, rà soát, bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toánThuế – Đảm bảo sổ sách kế toán và ghi nhận chính …

01 KẾ TOÁN THUẾ + 1 KẾ TOÁN KHO

– Kiểm tra phiếu nhập xuất, ghi chép vào sổ hàng ngày và chuyển bộ phận liên quan. – Lập báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn hàng hòa. – Trực tiếp tham gia kiểm ke, định kỳ hàng tháng. – Nộp chứng từ và báo cáo theo quy định

Kế toán thuế

– Lập sổ sách kế toán, tập hợp chứng từ, kê khai và lập báo cáo thuế hàng tháng, lập báo cáo báo cáo tài chính hàng năm theo quy định. – Theo dõi công nợ phải thu, phải trả. – Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Kế toán thuế

Mô tả công việc – Tổng hợp hạch toán kế toán. – Bảo đảm các nghiệp vụ kế toán được ghi nhận đầy đủ, hợp lý, kịp thời. Các báo cáo đầy đủ, chính xác, đảm bảo thời gian, đúng quy định. – Tham mưu, tư vấn cho Kế toán trưởng về hạch toán kế …

Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Thuế

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cac đơn vị nội bộ ,dữ liệu chi tiết và tổng hợp. • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh • Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý …