KẾ TOÁN TỔNG HỢP & THUẾ

*Công việc chính: – Kế toán tổng hợp + Điều phối các hoạt động kế toán + Thu thập, xử lý thông tin, chứng từ,… + Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ – Kế toán thuế + Hàng ngày, tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh để theo dõi và …

KẾ TOÁN THUẾ

– Cân đối, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra; – Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của Công ty và phân loại theo thuế suất; – Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của Công ty …

KẾ TOÁN THUẾ

– Viết hóa đơn, hạch toán vào phần mềm – Theo dõi hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn, hợp đồng – Làm báo cáo sử dụng hóa đơn – Làm báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính năm

TUYỂN (NAM) KẾ TOÁN THUẾ

– Hàng tháng tính toán tiền lương cho các nhân viên bằng excel – Nhập liệu các chứng từ đầu vào, làm báo cáo Quý, báo cáo Tài chính năm của kế toán – Lập sổ sách hồ sơ chứng từ kế toán – Các công việc khác khi phỏng vấn sẽ trao đổi trực …

Kế toán thuế xây dựng hoàn thiện

– Thực hiện các công việc chuyên môn kế toán. – Tiếp nhận chứng từ kế toán, kiểm tra, rà soát tính hợp lệ của chứng từ kế toán. – Thực hiện vào phần mềm kế toán. – Kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận. – Làm báo cáo thuế và nộp các báo …

Kế toán thuế.

– Lập đầy đủ và gửi đúng hạn: Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm, Báo cáo tài chính năm theo quy định của cơ quan thuế, thống kê – Kiểm tra, rà soát, bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toánThuế – Đảm bảo sổ sách kế toán và ghi nhận chính …

01 KẾ TOÁN THUẾ + 1 KẾ TOÁN KHO

– Kiểm tra phiếu nhập xuất, ghi chép vào sổ hàng ngày và chuyển bộ phận liên quan. – Lập báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn hàng hòa. – Trực tiếp tham gia kiểm ke, định kỳ hàng tháng. – Nộp chứng từ và báo cáo theo quy định

Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Thuế

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cac đơn vị nội bộ ,dữ liệu chi tiết và tổng hợp. • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh • Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý …

Kế toán thuế

– Kiểm soát kê khai các loại thuế tuân thủ theo quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. – Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến hạng mục kiểm soát của mình. – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu …

Nhân viên kế toán thuế

 Kiểm tra số liệu: – Kiểm tra toàn bộ các sổ sách tổng hợp với sổ chi tiết, tính hợp lệ số liệu trên tất cả các tài khoản trên hệ thống sổ sách kế toán, đối chiếu số liệu trên báo cáo thuế và sổ sách trên phần mềm, giải trình ngay nếu …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959