Kế toán thuế

Th1
23

KẾ TOÁN TỔNG HỢP & THUẾ

*Công việc chính: – Kế toán tổng hợp + Điều phối các hoạt động kế toán + Thu thập, xử lý thông tin, chứng từ,… + Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ – Kế toán thuế + Hàng ngày, tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh để theo dõi và […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT

KẾ TOÁN THUẾ

– Cân đối, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra; – Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của Công ty và phân loại theo thuế suất; – Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của Công ty […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th12
18

Kế toán thuế

– Thực hiện công tác hạch toán kế toán, lên báo cáo và tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý liên quan đến công tác này. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra. – Lập kế hoạch thuế giá trị […]

BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT
Th12
11

Kế toán thuế

– Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu – Hạch toán chính xác các nghiệm vụ kinh tế phát sinh – Tổ chức sắp xếp công việc giấy tờ sổ sách kế toán . – Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm. – Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế […]

BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT
Th12
05

Kế toán thuế

1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh . 2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của Công ty 3. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty 4. Hằng tháng lập báo cáo tổng […]

BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

KẾ TOÁN THUẾ

– Viết hóa đơn, hạch toán vào phần mềm – Theo dõi hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn, hợp đồng – Làm báo cáo sử dụng hóa đơn – Làm báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính năm

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
24

TUYỂN (NAM) KẾ TOÁN THUẾ

– Hàng tháng tính toán tiền lương cho các nhân viên bằng excel – Nhập liệu các chứng từ đầu vào, làm báo cáo Quý, báo cáo Tài chính năm của kế toán – Lập sổ sách hồ sơ chứng từ kế toán – Các công việc khác khi phỏng vấn sẽ trao đổi trực […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
24

Kế toán thuế xây dựng hoàn thiện

– Thực hiện các công việc chuyên môn kế toán. – Tiếp nhận chứng từ kế toán, kiểm tra, rà soát tính hợp lệ của chứng từ kế toán. – Thực hiện vào phần mềm kế toán. – Kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận. – Làm báo cáo thuế và nộp các báo […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
22

Kế toán thuế.

– Lập đầy đủ và gửi đúng hạn: Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm, Báo cáo tài chính năm theo quy định của cơ quan thuế, thống kê – Kiểm tra, rà soát, bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toánThuế – Đảm bảo sổ sách kế toán và ghi nhận chính […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
16

01 KẾ TOÁN THUẾ + 1 KẾ TOÁN KHO

– Kiểm tra phiếu nhập xuất, ghi chép vào sổ hàng ngày và chuyển bộ phận liên quan. – Lập báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn hàng hòa. – Trực tiếp tham gia kiểm ke, định kỳ hàng tháng. – Nộp chứng từ và báo cáo theo quy định

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Trang 1 của 212