NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

Photo

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

Ngày sinh: 29/04/1982

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm

Trình độ cao nhất: Đại học

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: TP.HCM

Mong muốn mức lương tối thiểu: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

•      Làm việc môi trường năng động;

•      Có cơ hội phát triển kỹ năng và học hỏi trao dồi kinh nghiệm.

 

Trường học
Năm tốt nghiệp 2011

Kế toán doanh nghiệp tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Năm tốt nghiệp 2013

Kế toán doanh nghiệp tại Trường Đại Học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Quá trình công tác
Từ T05/2017 cho đến hiện tại

Kế Toán trưởng tại Công Ty Cổ Phần NX Toàn Cầu (TCF)

• Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
• Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
• Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
• Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
• Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
• Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
• Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.
• Chỉ đạo trực tiếp Kế toán tổng hợp trong việc phân công kế toán viên.
• Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty .
• Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
• Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
• Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT
• Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế – tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.
• Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua kế toán tổng hợp.
• Báo cáo tình hình thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
• Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc.
• Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chánh.
• Quan hệ với các ngành chức năng : Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp …

Từ T06/2013 cho đến T05/2017

Kế Toán tổng hợp tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Truyền Thông (IMC)

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp.
• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành hoặc đơn vị
• Kiểm tra đối chiếu tổng hợp ,cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp • Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
• Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.
• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan
• Kiểm tra và đối chiếu những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan
• Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ
• Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp
Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị
• Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí
• Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
• In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định
• Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
• Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV
• Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán
• Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
• Hướng dẫn, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
• Tổng hợp và phân tích báo cáo báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính.
• Thực hiện mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao chính xác và đúng quy định.

Từ T6/2013 trở về trước đến T6/2013

Kế Toán thanh toán & kế toán Doanh Thu – Kế toán tổng hợp chi nhánh Fimexcare tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quận 1 (Fimexco)

• Theo dõi tiền gửi ngân hàng từ các khoản doanh thu bán hàng, khách hàng trả tiền, nhận tiền từ khoản góp vốn vay ngân hàng, vay nội bộ và các khoản thu, chi khác;
• Đối chiếu các khoản thu từ hoạt động bán hàng với doanh số bán trên phần mềm;
• Phân tích các khoản doanh thu chưa thực hiện và theo dõi, đối chiếu với ngân hàng, sổ sách ghi nhận thực tế (voucher, credit card..)
• Xuất hóa đơn;
• Hỗ trợ kế toán thuế về việc lập bảng kê hóa đơn bán ra;
• Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ chứng từ yêu cầu thanh toán, tạm ứng của các phòng ban, nhà hàng, nhà cung cấp;
• Quản lý các chứng từ liên quan đến Thu – Chi;
• Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng như: lập Ủy nhiệm chi, lập Phiếu Thu – Chi;
• Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và tình trạng thanh toán trong nước, quốc tế;
• Kiểm tra các chứng từ thanh toán xem các khoản phát sinh là thanh toán ngay hay thanh toán theo hạn – thường xuyên;
• Kiểm tra chéo các khoản công nợ của nhà cung cấp với bộ phận kho để xác định số công nợ cần phải trả;
Nhập liệu chứng từ báo Nợ, báo Có và các khoản phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán;
• Dự toán ngân sách cho mỗi tuần, mỗi tháng và phân tích sự chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế;
• Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt với thủ quỹ, tiền gửi ngân hàng với sổ phụ ngân hàng;
• Theo dõi các khoản tạm ứng từng phòng ban, cá nhân theo mỗi tháng;
• Quản lý các hợp đồng phát sinh với nhà cung cấp, các hợp đồng thi công nhà hàng..
• Lập hồ sơ vay, theo dõi và đối chiếu các khoản vay Ngân hàng và nội bộ;
• In sổ sách ngân hàng, sổ vật tư, sổ quỹ cuối tháng
• Nhận & kiểm tra các chứng từ thanh toán của các phòng ban;
• Hạch toán chi phí,giải chi chứng từ cho các phòng ban,cửa hàng;
• Theo dõi tạm ứng của các phòng ban và nhà hàng, chi nhánh;
• Đối chiếu, theo dõi công nợ với các nhà cung cấp;
• Lập kế hoạch thanh toán, dự thu – chi định kỳ hàng tuần, hàng tháng;
• Thanh toán phí thương quyền NTNN cho đối tác nước ngoài;
• Sắp xếp, lưu giữ chứng từ, hóa đơn theo từng tháng;
• In sổ sách cuối tháng.

Kỹ năng - sở trường

•      Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp

•      Phần mềm máy tính: Ms Word, Ms Excel

•      Phần mềm kế toán: Fast, Misa, Fast Accounting…

•      Phần mềm bán hàng: Ipos

•      Làm việc nhóm và làm việc độc lập

Trình độ tin học

Chứng chỉ tin học A

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên