Tài liệu kế toán

Luật 106/2016/QH13 ban hành 06/4/2016

Theo luật 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/4/2016 có các điều quy định sửa đổi, bổ sung về luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và sử đổi bổ sung cả Luật Quản lý thuế. ...
79 KB 57 lượt tải
BởiMạnh Cường Nguyễn |
CHI TIẾT

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Thông từ 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017 sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015...
40.00 KB 161 lượt tải
BởiMạnh Cường Nguyễn |
CHI TIẾT

Thông tư 200/2014/TT-BTC bản đầy đủ nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực kế từ ngày 05/02/2015. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán trong doanh nghiệp, nó thay thế cho chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định...
538 KB 2925 lượt tải
BởiMạnh Cường Nguyễn |
CHI TIẾT