Kế toán thương mại dịch vụ

Th10
29

Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Số dư đầu kỳ - Hướng dẫn khai báo mã danh mục nhân viên, danh mục tài khoản ngân hàng - Hướng dẫn khai báo mẫ hàng hóa đầu kỳ, cập nhật chi tiết số dư chi tiết báo cáo tồn kho hàng hóa. - Hướng dẫn khai báo mã [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
25

Khóa học thực hành kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC I. Số dư đầu kỳ Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng , công nợ phải trả nhà cung cấp. Cập [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT