Kế toán bằng tiền

Th7
24

Kế toán tiền mặt

     1. Kế toán tiền mặt là gì Là công việc theo dõi mọi hoạt động liên quan đến thu, chi tiền mặt tại quỹ. Theo dõi tồn quỹ hàng ngày. Từ đó báo cáo với xếp để có hướng chuẩn bị dòng tiền cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ. 2. […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT