Chi phí không hợp lý

Th7
24

Chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Cuối năm tài chính trước khi lập báo cáo tài chính kế toán thường cân đối, nghiên cứu xem các khoản chi phí nào là chi phí không hợp lý để loại ra trên chỉ tiêu B4  khi làm quyết toán thuế TNDN năm mẫu 03/TNDN. Cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT