Lý thuyết kế toán

Th11
01

Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn hệ thông tài khoản theo thông tư 200 /2015 Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo QĐ 48/2006 Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo thông tư 113/2016 Hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán Nguyên tăc, [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th10
17

Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC Nội dung khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp 1. Khái quát chung về kế toán hành chính sự nghiệp - Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp. - Định hướng về tổ chức công tác kế toán theo từng quyết [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học nguyên lý kế toán ngân hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổ chức công tác kế toán ngân hàng - Nghiệp vụ huy động vốn - Nghiệp vụ cho vay và đầu tư - Nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt - Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Nghiệp vụ [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích Báo cáo tài chính. - Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích Báo cáo tài chính trong từng chương. + Diễn giải hệ thống Báo cáo tài chính. + Phân tích chính sách huy động vốn của DN. + Phân tích tình hình [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học lý thuyết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. -  Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng chương. + Phân tích về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. + Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT