Kế toán tổng hợp

Th6
27

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Ngày hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích xoay quanh vấn đề mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Những thông tin sau đây sẽ đem đến […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th6
16

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính như thế nào?. 1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính Thời hạn cuối nộp báo cáo tài chính là sau 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th6
15

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại không?

Báo cáo tài chính làm sai Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại không? Và có bị phạt hay không. Khi doanh nghiệp lập BCTC thì không tránh khỏi sự sai sót. Nếu sự sai sót ít không ảnh hưởng đến số thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác thì […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính . Luật thuế
CHI TIẾT
Th6
13

Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

 Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu Chuẩn mực kế toán số 30. Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên cổ phiếu. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 16: Chi […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
12

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán Chuẩn mực kế toán số 29. Là quy định các nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa các sai sót để doanh nghiệp có […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
11

Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận Chuẩn mực kế toán số 28. Là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn có […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
10

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ Chuẩn mực kế toán số 27. Là quy định nội dung tối thiểu của một BCTC tóm lược giữa niên độ. Các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày BCTC giữa niên độ. Ngoài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
09

Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan

 Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan Chuẩn mực kế toán số 26. Là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp trình bày thông tin trong báo cáo tài chính về các bên liên quan. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
08

Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

 Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất Chuẩn mực kế toán số 25. Là quy định và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
07

Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chuẩn mực kế toán số 24. Là quy định và phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chuẩn […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT