Kế toán tài sản cố đinh

Th7
24

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

     Sau đây là nội dung và hướng dẫn cách thực hiện phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được ban hành theo thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 như sau. 1. Nội dung của phương pháp Mức trích khấu hao tài sản cố định theo […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

1. Nội dung của phương pháp Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng – khối lượng sản phẩm như sau: – Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Các xác định nguyên giá ban đầu của TSCĐ hữu hình trong một số trường hợp sau đây. 1. TSCĐ hữu hình mua sắm  a. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định

1. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu. a. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

1. Giá trị tài sản cố định hữu hình – Giá trị phải khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Tài sản cố định là gì

1. Tài sản cố định là gì? – Tài sản cố định là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất (1 chu kỳ là 12 tháng). Dựa vào tính chất, mục đích sử dụng và quản lý thì […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

1. Khấu hao tài sản cố định là gì Là việc tính toán,phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn làm cho giá trị của tài sản giảm dần theo thời gian. Giá trị được khấu hao này sẽ được tính dần vào chi phí quản lý […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

1. Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là gì TSCĐ thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian  trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời hoặc vì một lý do nào đó doanh nghiệp muốn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Hạch toán chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

1. Lý do chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ –  Do thay đổi về tiêu chuẩn ghi nhận giá trị tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT/BTC quy định tính từ 10/06/2013 mọi tài sản cố định có giá trị nhỏ hơn 30 triệu sẽ phải chuyển về làm công cụ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Kế toán sửa chữa tài sản cố định

1. Khái niệm Trong quá trình sử dụng, Tài sản cố định bị hao mòn và hư hỏng từng bộ phận do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để đảm bảo cho TSCĐ hoạt động bình thường trong suốt thời gian sử dụng, các DN phải tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa TSCĐ khi bị […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Trang 2 của 3123