Kế toán tài sản cố đinh

Th9
30

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá.  I. Những điều cần chú ý:  1. Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th9
05

Cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013

Lập bảng trích khấu hao tài sản cố định Lập bảng trích khấu hao tài sản cố định bước đầu tiên các bạn phải xác định được thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại “Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC” Lập bảng trích khấu hao […]

BởiTriều Phạm | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th8
27

Chi phí lãi vay mua tải sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định được đưa vào nguyên giá của TSCĐ mua sắm, chi tiết theo Thông tư 45/2013/TT-BTC và Công văn 36600/CT-HTr: Theo điểm a khoản 1 điều 4 Thông tư  45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định: “Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả […]

BởiTriều Phạm | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
28

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

     Mức quy định việc khấu hao tài sản cố định theo quy định theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng đối với mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên khi hạch toán kế toán cũng cần căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, nếu như doanh nghiệp đang có lợi […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Xác định phương pháp khấu hao TSCĐ

Dưới đây là một trong số rất nhiều các phương pháp được sử dụng để thực hiện tính khấu hao cho TSCĐ theo hướng dẫn tại PL 2 ban hành theo thông tư số 45/2013/TT-BTC thay thế cho TT 203/2009/TT-BTC. I. Phương pháp khấu hao TSCĐ đường thẳng: 1. Nội dung của phương pháp: Tài […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

     Sau đây là nội dung và hướng dẫn cách thực hiện phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được ban hành theo thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 như sau. 1. Nội dung của phương pháp Mức trích khấu hao tài sản cố định theo […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

1. Nội dung của phương pháp Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng – khối lượng sản phẩm như sau: – Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Các xác định nguyên giá ban đầu của TSCĐ hữu hình trong một số trường hợp sau đây. 1. TSCĐ hữu hình mua sắm  a. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định

1. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu. a. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
24

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

1. Giá trị tài sản cố định hữu hình – Giá trị phải khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Trang 2 của 3123