Kế toán tài sản cố đinh

Th9
29

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình Căn cứ vào mục tiêu và mục đích sử dụng của TSCĐ. Doanh nghiệp phân loại tài sản cố định theo các chỉ tiêu sau: – TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản do doanh nghiệp quản lý, sử […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th9
15

Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Khoản chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định 1. Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Ngoại trừ 1 số […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th8
02

Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 Cách hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi, tổn thất đầu tư, giảm giá chứng khoán kinh doanh. Để giúp cho doanh nghiệp […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
21

Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 theo Thông Tư 133

Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 Khi doanh nghiệp có ý định mua tài sản cho những hoạt động kinh doanh tiếp theo thì tài sản đó phải thỏa mãn là tài sản cố định. khi đã là tài sản cố định thì việc sử dụng hay hạch toán chúng cũng […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th6
27

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Ngày hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích xoay quanh vấn đề mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Những thông tin sau đây sẽ đem đến […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th11
07

Có bị phạt khi không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ?

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45/2013/TT-BTC  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ để làm cơ sở tính thời gian khấu hao tối thiểu, thời gian khấu hao tối đa của 1 TSCĐ theo từng loại cụ […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th9
30

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá.  I. Những điều cần chú ý:  1. Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th9
05

Cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013

Lập bảng trích khấu hao tài sản cố định Lập bảng trích khấu hao tài sản cố định bước đầu tiên các bạn phải xác định được thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại “Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC” Lập bảng trích khấu hao […]

BởiTriều Phạm | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th8
27

Chi phí lãi vay mua tải sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định được đưa vào nguyên giá của TSCĐ mua sắm, chi tiết theo Thông tư 45/2013/TT-BTC và Công văn 36600/CT-HTr: Theo điểm a khoản 1 điều 4 Thông tư  45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định: “Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả […]

BởiTriều Phạm | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
28

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

     Mức quy định việc khấu hao tài sản cố định theo quy định theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng đối với mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên khi hạch toán kế toán cũng cần căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, nếu như doanh nghiệp đang có lợi […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123