Kế toán tổng hợp

Th11
21

Kế Toán Tổng Hợp

1. Thực hiện và kiểm soát công tác kế toán của doanh nghiệp. 2. Duy trì và cập nhật hệ thống thông tin kế toán, làm việc với cơ quan thuế về báo cáo định kỳ, hoàn thuế, lập hồ sơ vay vốn ngân hàng. 3. Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
21

Kế Toán Tổng Hợp

– Kiểm tra chứng từ, sổ sách của các kế toán viên hàng ngày, hàng tháng – Kiểm tra, tổng hợp doanh thu, chi phí hàng tháng, hàng năm – Kiểm tra giá bán các đơn hàng của KD – Quản lý nhân sự: chấm công, làm bảo hiểm xã hội, lưu trữ hồ sơ, […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
21

Kế Toán Tổng Hợp

– Làm báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị. – Ƭheo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, dự toán luồng tiền, tài sản cố định. – Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Làm kế toán trưởng tại công ty

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
18

Nhân Viên Kế Toán Tổng hợp

– Thực hiện và chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ kế toán của công ty. Báo cáo trực tiếp lên Ban giám đốc. – Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, và kiểm tra sự […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
13

Kế toán tổng hợp

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp – Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết – Hướng dẫn xử lý và hạch toán các […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
13

Kế toán tổng hợp

– Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
12

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế thu nhập doɑnh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT. – Ƭhực hiện các công việc kế toán, cân đối thu chi, cập nhật chứng từ, hóɑ đơn phát sinh vào sổ kế toán. – Ƭheo dõi chứng từ, hóɑ đơn – Kiểm tra đối […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
12

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

– Theo dõi công nợ, các khoản phải thu phải trả, tài sản cố định, … – Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh. – Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. – Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT

Kế toán tổng hợp

– Hạch toán thu, chi, hóa đơn mua vào bán ra – Hạch toán theo dõi lương – Lên tờ khai thuế hàng quý – Tổng hợp lên sổ sách, báo cáo

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Trang 1 của 512345