Kế toán thuế

Th11
22

Kế toán thuế.

– Lập đầy đủ và gửi đúng hạn: Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm, Báo cáo tài chính năm theo quy định của cơ quan thuế, thống kê – Kiểm tra, rà soát, bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toánThuế – Đảm bảo sổ sách kế toán và ghi nhận chính […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
16

01 KẾ TOÁN THUẾ + 1 KẾ TOÁN KHO

– Kiểm tra phiếu nhập xuất, ghi chép vào sổ hàng ngày và chuyển bộ phận liên quan. – Lập báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn hàng hòa. – Trực tiếp tham gia kiểm ke, định kỳ hàng tháng. – Nộp chứng từ và báo cáo theo quy định

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th10
05

Kế toán thuế

– Lập sổ sách kế toán, tập hợp chứng từ, kê khai và lập báo cáo thuế hàng tháng, lập báo cáo báo cáo tài chính hàng năm theo quy định. – Theo dõi công nợ phải thu, phải trả. – Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Bởiduochoasen |
CHI TIẾT
Th10
05

Kế toán thuế

Mô tả công việc – Tổng hợp hạch toán kế toán. – Bảo đảm các nghiệp vụ kế toán được ghi nhận đầy đủ, hợp lý, kịp thời. Các báo cáo đầy đủ, chính xác, đảm bảo thời gian, đúng quy định. – Tham mưu, tư vấn cho Kế toán trưởng về hạch toán kế […]

Bởiinfo3 |
CHI TIẾT
Th10
02

Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Thuế

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cac đơn vị nội bộ ,dữ liệu chi tiết và tổng hợp. • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh • Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý […]

Bởiinfo2 |
CHI TIẾT
Th9
29

Kế toán thuế

– Kiểm soát kê khai các loại thuế tuân thủ theo quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. – Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến hạng mục kiểm soát của mình. – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu […]

Bởicontact |
CHI TIẾT
Th9
29

Nhân viên kế toán thuế

 Kiểm tra số liệu: – Kiểm tra toàn bộ các sổ sách tổng hợp với sổ chi tiết, tính hợp lệ số liệu trên tất cả các tài khoản trên hệ thống sổ sách kế toán, đối chiếu số liệu trên báo cáo thuế và sổ sách trên phần mềm, giải trình ngay nếu […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th9
28

Nhân viên kế toán thuế

– Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. – Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th9
28

Kế toán tổng hợp / Kế toán thuế

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các hóa đơn GTGT; – Hạch toán tất cả các hóa đơn chứng từ phần hành thuế; – Hạch toán chứng từ nhập xuất kho, các chi phí liên quan đến giá thành; – Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, năm theo định kỳ gửi cơ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th9
27

Kế toán thuế

– Lập hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán, – Lập báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có) – Hàng tháng làm báo cáo thuế tháng của quý đó, báo cáo quý cho thuế GTGT, TNCN, TNDN và báo cáo […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT