Bài tập kế toán tài chính

Th5
01

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài số 2 – có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N (1.000 đồng): 1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th4
30

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài số 1- kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ – có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Bao gồm các nghiệp vụ mua và xuất kho trong kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Đề bài kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau (1000 đ). […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT